WRV - tijdschriftartikel.
Om terug te keren naar het verwijzend menu deze pagina afsluiten.

LATIJNSE AFKORTINGEN.

A░ Anno In het jaar
A.C. Anno Christi
Anno Currente
In het jaar der Christelijke tijdrekening.
In het lopende jaar.
A.D. Anno Domini In het jaar onzes heren. (in Christelijke tijdrekening)
A.F. Anno Futuro In het volgende jaar.
A.I. Ad Interim Tussentijds.
A.M. Anno Mundi
Ante Meridiem
In het jaar vanaf de schepping van de wereld!
Voor de middag.
A.M.D.G. Ad Majorem Dei Gloriam Tot meerdere eer van God.
A.P. Anno Passato In het afgelopen jaar.
A.S. Anno Sancto In het heilig jaar (het jubeljaar)
B.L Benevole Lector welwillende lezer
B.M. Bonae Memoriae zaliger gedachtenis
B.M.V. Beata Maria Virgo de zalige maagd Maria
C.A. Cum Annexis met het bijbehorende
c.l. citato loco
cum laude
op de aangehaalde plaats
met lof
c.m. currente mense in de lopende maand
c.q. casu quo in het gegeven geval
c.s. cum suis met de zijnen (met zijn lotgenoten)
C.SS.R. Congregationis Sanctissimi Redemptoris Congregatie (kloosterorde) der Redemptoristen.
d.d. de dato daterend van
D.G. Dei Gratia (Deo gratias) door Gods genade. (God zij dank)
D.O.M. Deo Optimo Maximo God, de opperste en de grootste.
D.V. Deo Volente Als God het wil.
e.g. Exempli gratia Bijvoorbeeld
e.o. ex officio ambtshalve
e.p. ex professo beroepshalve
e.v. ex voto volgens de gelofte
G.M. Gloriosae Memoriae roemrijke nagedachtenis
h.a. hoc anno
huius anni
in dit jaar
van dit jaar
h.c. honoris causa eershalve
h.e. hoc est dat is
h.l. hoc loco op deze plaats
h.l.q.c. hora locoque consueto op de gewone tijd en plaats
h.l.s.e. hoc loco sepultus est op deze plaats ligt begraven
h.s. hoc sensu
hic situs
in deze zin
hier ligt (begraven)
h.t. hoc tempore op dit moment, in de huidige tijd
I. Imperator keizer
i.c. in casu in dit geval
i.e. id est dat is, dat wil zeggen
I.H.S. Iesus Hominum Salvator.
In Hoc Signo (Vinces)
IHSOYS
Jezus, redder (heiland) van de mensheid.
In dit teken (overwint ge)
Griekse naam voor "Jezus".
i.l. in loco ter plaatse
i.m. in margine
in memoriam
op de rand, in de kantlijn
ter nagedachtenis
I.N.D. In nomine Dei (Domine) in de naam van God
I.N.I. In nomine Iesu in de naam van Jezus.
I.N.R.I. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum Jezus van Nazareth, koning der joden.
I.N.S.T. In Nomine Sanctae Trinitatis in naam van de Heilige Drievuldigheid
i.v. In voce op dat woord
l.a. lege artis volgens de regels van de kunst
L.B. lectore benevolente welwillende lezer
l.c. loco citato op de aangehaalde plaats
L.D. Laus Deo eer aan God
L.D.S.P. Laus Deo Salus Populo eer aan God en heil aan het volk
L.P.D. Laus Plurima Deo de hoogste eer aan God
L.S. Lectori Salutem
loco sigilli
de lezer heil (groet aan de lezer)
plaats van het zegel onderaan een blad
M.A.(L.) manu auctoris
magister artium (liberalium)
van de hand van de schrijver
meester in de (vrije) kunsten
M.D. medicinae doctor doctor in de medicijnen
m.m. mutatis mutandis
memento mori
met de vereiste wijzigingen
gedenk dat je zal sterven
m.m.p. manu mea propria met eigen hand , eigenhandig
m.s.c. mandatum sine clausula met onvoorwaardelijke volmacht
n.l. non licet
non liquet
niet toegestaan
niet bewezen, onopgelost
N.N. nomen nescion
non nominandus
niet genoemde, naam niet gekend
niet te noemen
O.A.M.D.G. omnia ad majorem Dei gloriam alles tot meerdere eer van God
Ob. Obiit overleden
O.C.S.O. Ordo Cisterciensium severioris observantiae CisterciŰnserorde der trappisten
O.E.S.A. Ordo Eremitarum Sancti Augustini kloosterorde der Augustijnen
O.F.M. Ordo Fratrum Minorum kloosterorde der Franciscanen
Op. Opus werk (bijzonder muziekwerk)
O.P. Ordo Praedicatorum orde der Predikheren. (Dominicanen)
O.P.N. Ora Pro Nobis Bid voor ons
O.S.B. Ordo Sancti Benedicti orde der Benedictijnen
O.S.C. Ordo Sanctae Crucis orde der Kruisheren
p░ primo ten eerste
P.A. post annum na een jaar
P.D. Pro Deo om Godswil : gratis.
p.m. piae memoriae
pro memoria
plus minus
post meridiem
zaliger gedachtenis
ter herinnering
min of meer
na de middag
p.p. per procurationem bij volmacht
P.P. Pater patriae
praemissis praemittendis
vader van het vaderland
wat vooropgesteld mag worden
P.R.C. Post Romam Conditam jaartal geteld sinds de dag dat Rome gesticht werd
P.S. postscriptum naschrift
p.T. post Trinitatis na het feest der Drievuldigheid
p.u.c. post urbem conditam jaartal geteld sinds de stichtingsdag v.d. stad
q.a. quod attestor zo getuig ik
q.b.f.f.q.s. quod bonum felix, faustumque sit en moge dat gelukkig en gezegend zijn
Q.D.B.V. quod Deus bene vertat moge God dat laten slagen
q.e. quod est wat betekent
q.e.d. quod erat demonstrandum wat moest bewezen worden
q.e.f. quod erat faciendum wat moest gedaan worden
q.f.f.q.s. quod felix faustumque sit moge dat gelukkig en gezegend zijn
q.l. quod libet zoveel als men wil (naar believen)
q.q. qualitate qua in de hoedanigheid waarin, ambtshalve
q.s. quantum satis (of sufficit) in voldoende hoeveelheid
q.v. quantum vis zoveel  als gewenst
R.D. Reverendus Dominus (Domine) eerwaarde heer
R.I. Romanum Imperum
Rex Imperator
het Romeinse Rijk
koning-keizer
R.I.P. Requiescat In Pace rust in vrede. (dat hij of zij ruste in vrede)
r.o. ratione officii ambtshalve
R.P. Reverendus Pater eerwaarde vader
r.r. reservatis reservandis onder het nodige voorbehoud
sc. sculpsit
scilicet
heeft het gegraveerd, gebeeldhouwd
namelijk
S.D.G. soli Deo Gloria aan God alle eer
S.H. salvo honore met behoud van de eer
S.J. Societatis Jesu van de Jezu´etenorde
S.P.D. salutem plurimam dicit groet u zeer
S.P.Q.R. senatus populusque Romanus Romeinse senaat en volk
S.P.Q. * senatus populusque .... senaat en volk van... bv. A=Antw. B=Brugge ...
s.r. salva ratificatione behoudens bekrachtiging
S.R.I. Sacri Romani Imperii van het Heilig Romeins Rijk
S.S. Sacra Scriptura de heilige schrift
s.s.t.t. salvis titulis zonder vermelding van (aanspreek)titels
s.t. salvo titulo zonder vermelding van de (aanspreek)titel
S.T.D. sacrae theologiae doctor doctor in de theologie
s.v. salva venia met verlof (toestemming)
s.v.v. sit venia verbo met verlof (toestemming) gezegd
t.a. testantibus actis zoals de akten getuigen
t.q. tutti quanti alle erop gelijkenden, allen van dat slag
t.t. totus tuus geheel de uwe (geheel tot uw beschikking)
U.C. Urbis conditae jaartal vanaf de bouw van Rome
u.i. ut infra zoals hieronder, beneden
u.s. ut supra zoals boven
v.c. verbi causa 
vi coactus
bijvoorbeeld
door geweld gedwongen
V.D. Volente Deo zo God wil
V.D.M. Verbi Divini Minister bedienaar van Gods woord. (predikant)
v.g. verbi gratia bijvoorbeeld
V.T. Vetus Testamentum het Oude Testament
vt. vidit hij heeft het doorzien, gezien
v.v. vice versa heen en terug
v.v.v. vene vidi vici ik kwam zag en overwon